8 werkvormen voor burgerparticipatie

Hoe betrekt u burgers bij de ontwikkeling van beleid en welke mogelijkheden hebben zij om invloed uit te oefenen? En hoe speelt u in op initiatieven van burgers zelf? Het Sociaal Web verzamelde 8 werkvormen voor burgerparticipatie.

Ambassadeursnetwerk

Een ambassadeursnetwerk bestaat uit sleutelfiguren in een sector van de samenleving. Ze werven mensen voor een bepaald plan of idee. Ambassadeursnetwerken zijn er in allerlei soorten. Ze kunnen bestaan uit actieve buurtbewoners, maar ook uit gezaghebbende mensen in de politiek of het bedrijfsleven. De ambassadeurs hebben de opdracht om hun achterban te stimuleren om een idee of een plan verder uit te werken en er steun voor te werven.


Burgerpanel
Het BurgerPanelRotterdam is een actieve vrijwilligersorganisatie, die opgericht is in september 2006, op initiatief van het college om de dienstverlening te onderzoeken en de burgerparticipatie te bevorderen.

Burgerjury
De burgerjury is een door de overheid geselecteerde groep burgers die voorafgaand aan beleidsbeslissingen advies uitbrengt over een politiek vraagstuk. Een burgerjury bestaat uit 15 à 20 willekeurig geselecteerde burgers die een uitspraak doen over een politiek vraagstuk. Juryleden worden vooraf geïnformeerd door deskundigen en er is de mogelijkheid om vragen te stellen. De jury wordt vervolgens in verschillende subgroepen verdeeld die elk een ander aspect van het onderwerp bestuderen. Hierna begint het proces van beraadslaging, waarbij de gehele jury tot één beslissing of advies probeert te komen. Het eindresultaat wordt verwerkt tot een burgerrapport. De organiserende overheid reageert op het rapport door de aanbevelingen uit te voeren of door de bezwaren tegen de aanbevelingen uiteen te zetten. Het gehele proces neemt over het algemeen 4 à 5 dagen in beslag.

Buurt bestuurt
Wijkbewoners en beroepskrachten bepalen samen een top-3 van de problemen in een buurt die als eerste moeten worden aangepakt. De beroepskrachten geven vervolgens aan hoe die problemen worden aangepakt. En ook de bewoners geven daarbij aan wat zij  kunnen bijdragen aan de aanpak van de problemen. Buurt Bestuurt draait inmiddels in Albrandswaard, Barendrecht, Oud-Beijerland en Rotterdam.

Motiemarkt
Op de motiemarkt staan een aantal kramen met daar achter burgers die een idee hebben voor de gemeente. De raadsleden lopen over deze markt en bekijken welke van deze ideeën zij goed genoeg vinden om in te brengen in de gemeenteraad. Als een raadslid een idee heeft gevonden dat hij goed vindt, dan kan hij dat adopteren. Samen met de initiatiefnemer van het idee sluit hij een overeenkomst, waarbij initiatiefnemer en raadslid samen werken aan een motie. Deze motie zal later ingediend worden door het raadslid in de vergadering over het betreffende onderwerp.

Schouw
Het doel van een schouw of knelpuntenrondje is om ter plaatse problemen, knelpunten en klachten te inventariseren en samen met bewoners te bespreken. Tijdens een schouw gaan medewerkers van de gemeente samen met bewoners van een bepaalde wijk, eventueel begeleid door experts, langs een aantal specifieke plekken in die wijk. Op deze manier kunnen de bewoners aan de gemeente laten zien over welke plekken zij vragen en/of klachten hebben.

Veiling
De veiling is een methode die burgers ertoe beweegt op basis van een fictief bedrag keuzes te maken met betrekking tot voorzieningen en plannen voor de gemeente. De gemeente organiseert een bijeenkomst waarop voorzieningen en plannen worden geveild. Het kan gaan om drempels en paaltjes in een straat, maar ook om grootschalige begrippen als een woonerf of landschap. In de veilingruimte is een overzicht aanwezig van alle zaken die ter veiling worden aangeboden, bijvoorbeeld door middel van foto’s of beschrijvingen.

Wijkcheques
Een methode waarbij bewoners met eigen plannen en ideeën ter verbetering van de leefbaarheid in de wijk een budget ontvangen om deze te realiseren.  De gemeente stelt een budget beschikbaar voor een wijk, maar het beheer van het budget wordt in handen gelegd van een regiegroep van 5 à 7 wijkbewoners. De regiegroep heeft de leiding over het project en beoordeelt de ideeën en plannen die door de bewoners worden ingediend. Alleen voorstellen die worden goedgekeurd, maken aanspraak op een wijkcheque. 

Wilt u meer lezen over dit onderwerp? Kijk dan op de website van het Sociaal Web.

De beste initiatieven voor stad en ommeland Logo burgerparticipatie