Rapport: Actieve burgers aan het roer

De Toekomstagenda Informele Zorg en Ondersteuning is vernieuwd. Staatssecretaris Van Rijn stuurde het document onlangs naar de Tweede Kamer. Een apart hoofdstuk in die agenda is gewijd aan het thema “Burgers aan het roer”. Dat gedeelte kwam tot stand dankzij een werkgroep die werd voorgezeten door MOgroepdirecteur Aly van Beek. Hun werk leidde bovendien tot het rapport “Actieve burgers aan het roer”.

Leve het zelforganiserend vermogen
“Hoe kunnen bewoners, organisaties en de overheid als partners werken aan het versterken en verrijken van het zelforganiserend vermogen van de samenleving? Want het is tijd voor een ander insteek,” aldus de leden van de werkgroep. Nodig is een insteek waarbij burgers als actieve inwoners, mantelzorgers en vrijwilligers daadwerkelijk een zichtbare positie hebben, en invloed en zeggenschap krijgen. Dat kan ertoe leiden dat de burgers en de doelgroepen die ze bedienen een minder groot beroep doen op informele en formele zorg.

Hulpvragers worden ook hulpbieders
De opkomst van allerlei nieuwe partijen, zoals buurthuizen in zelfbeheer, zorgcoöperaties en bewonersbedrijven maakt bovendien dat er een nieuw samenspel ontstaat tussen burgerinitiatieven en traditionele spelers in het sociale domein (overheid, zorg- en welzijnsinstellingen). Pakkende praktijkvoorbeelden laten zien hoe de nieuwe rolverdeling (vaak lokale cocreatie) gestalte kan krijgen, terwijl die recht doet aan de diversiteit in vrijwillige inzet en actief burgerschap.
Juist die diversiteit van zelforganisatie tot georganiseerd vrijwilligerswerk maakt het mogelijk optimaal aan te sluiten bij drijfveren en mogelijkheden van actieve burgers. Zo komen er steeds meer initiatieven, waarbij hulpvragers ook hulpbieders worden en zich inzetten voor de samenleving.

Lees het rapport 

De beste initiatieven voor stad en ommeland Logo burgerparticipatie