Coenderspark: Park voor de wijk!

Een werkgroep van 6 bewoners uit Helpman en Coendersborg zijn bezig met de ontwikkeling van het Coenderspark.  Om het Coenderspark (park rondom de Coendersborg) meer een park voor de wijk te maken, ontwikkelen ze samen met jong en oud uit de wijk een plan. 

De werkgroep Coenderspark heeft door middel van enquetes, workshop, inloopbijeenkomst en facebook de wensen in de buurt geinventariseerd en is tot een grotendeels gedragen plan gekomen. Tijdens een inloopeenkomst is een groep direct omwonenden (Buurtgenoten Coendersborg) opgestaan met andere ideeen. Daarnaast heeft ook de ondernemer in het park haar eigen belangen. In verschillende gesprekken met wijkwethouder en ambtelijk en de verschillende partijen is het plan van de initiatiefnemers aangepast, om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van de andere partijen.

Op 15 juni 2016 heeft de werkgroep een presentatie aan de raadscommissie Ruimte en Wonen gegegeven. Hierin lichtten ze toe hoe het definitieve plan tot stand is gekomen en op welke onderdelen het plan is aangepast na overleg met omwonenden en de uitbaatster van de Coendersborg.Voorafgaand op de raadscommissievergadering hebben de meeste fracties contact met de werkgroep opgenomen voor een nadere toelichting op het plan. Aangezien de fracties zich breed lieten informeren, ook bij de direct omwonenden, hebben ze uiteindelijk een goede afweging kunnen maken.

PositiefRaadsbesluit!

Op 29 juni 2016 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over het plan. Met een ruime meerderheid (35 van de 38 stemmen) heeft de raad het plan omarmd.De raad sprak haar waardering uit voor de wijze waarop in de buurt participatie heeft plaatsgevonden (“schoolvoorbeeld”) en is overtuigd van de verhoging van de gebruikerswaarde, belevingswaarde en ecologische aarden van het park. 

Nu de raad het plan steunt en hiervoor €300.000 beschikbaar heeft gesteld, kan gestart worden met de voorbereidingen van de realisatie van het plan.

Uitvoering van het plan

De gemeente zal nu samen met AOCTerra het plan in detail uitwerken en de werkzaamheden gaan inplannen. Het is nog niet duidelijk wanneer het een en ander zal plaatsvinden. Vermoedelijk worden rond de zomervan 2017de eerste resultaten zichtbaar. 

Op de kaart

Contact

Adres: Coendershaag 1
Postcode: 9722 LS
Woonplaats: Groningen

De beste initiatieven voor stad en ommeland Logo burgerparticipatie